TÜZÜK

ÇEVRECİ ENERJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “ÇEVRECİ ENERJİ DERNEĞİ” dir.

Derneğin kısa adı; ‘’ÇED’’ dir.

Derneğin merkezi İZMİR’dır.  Genel kurul kararı ile şubeler açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek; Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak, doğal çevrenin korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturmak, toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek, yenilenebilir enerji kaynakları sektörünün yenilenebilir enerjiden temel ekipman ve imalat teknolojilerinin araştırılması geliştirilmesini sağlamak. Yenilenebilir enerji kaynakları sistemlerinin ölçümlerinin, uygulamalarının ve kurulumlarının teknik kurallara uygun yapılmasına katkıda bulunmak. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi ve de kalkınma deneyimlerinin bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla her düzlem de paylaşmak. Kısaca ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlarını ulusal ve uluslararası düzlemde ele alınmasını öngörmek elektrik üretimi konusunda üretici, satıcı, tedarikçi, işletmeci, uygulayıcı ve yenilenebilir enerji sektörüne yönelik faaliyet gösteren diğer alt sektörleri bünyesinde toplayarak üyeleri arasında birlik, beraberlik ortamı oluşturmak ve sektörel bazda güç birliği tesisi ile üyeler arası dayanışmayı sağlamak. Yenilebilinir enerjiden elektrik üretiminin teşvik edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bilinçlendirmeye katkıda bulunmak. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin katkılarının, enerji tasarrufu bilincinin ve uygulamalarının ülke çapında yaygınlaştırılması ve süratle ülke yararına dönüştürülmesi için ilgili merciler, kurumlar, kuruluşlar toplumsal organizasyonlar nezdinde girişimlerde bulunmak, sonuçlarını oluşturmak ve Yenilenebilir enerji sektörünü ilgili platformlarda temsil etmek. Üniversiteler, araştırma ve geliştirme kuruluşları vb. bilimsel örgütler ile diyalog kurularak yenilenebilir enerjinin bilimsel gerekliliği konusunda işbirliği ortamı oluşturmak. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretmenin ekonomiye ve bireylere olan olumlu etkileri yönünde halk kitlelerini bilgilendirmek. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretim sistemlerinin uygulamalarının ve kurulumlarının teknik kurallara uygun yapılmasına katkıda bulunmak. Tüketicileri, malzeme, uygulama ve bu yoldan sağlanacak faydalar yönünde bilinçlendirmek. Yukarıda sayılan ve anılan yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi ile ilgili tüm sektör kollarının yanı sıra, yenilenebilir enerjiden doğrudan veya dolaylı olarak enerji kaynağı olarak yararlanan her türlü kamu ve özel sektör kuruluşu, ilgili kurum ve merciler ile koordine bir şekilde yenilenebilir enerji bilinci ve ekonomisini geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunmak.Ülkemizde yerli, yenilik odaklı enerji ekipman ve metotlarının geliştirilmesine katkı sağlamak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla; yerli enerji ekipmanı imalat teknolojilerinin araştırılması-geliştirilmesi, enerji ekipmanı imalat sektörlerimizin desteklenmesi, yerli enerji kaynakları kullanım potansiyelimizin artırılarak enerji ve ekipmanlarında dışa bağımlılığın azaltılması, yerli enerji endüstrimizin desteklenerek geliştirilip sektörde istihdamın artmasına katkıda bulunulması, kamuoyundan yaygın ve güçlü destek alınılması vb. konularla ilgili çalışmaların yapılması, yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili devlet kurumları tarafından tanzim edilen  izin , olur, onay ,ön lisans, lisans, çevresel etki değerlendirme gerekli değildir veya çed raporu  v.b. idari kararlar aleyhine başlatılan hukuki müracaatlar ve davalarda yatırımların hukuki güvenliğini bir nebze sağlamaya çalışmak , yargılamalara ışık tutabilmek için çalışmalar yapabilmek amacıyla kurulmuştur. Dernek; konu ve amaçları ile ilgili her türlü dava süreçlerine müdahillik talebinde bulunabilir,dava konusunda rapor hazırlayabilir,uzman görüşü temin edebilir, davanın  taraflarından bilgi talep edebilir, duruşmalara gözlemci gönderebilir.Tüketicilerin ve kamunun hak ve menfaatlerinin korunması için dernek tüzel kişiliği ve/veya dernek üyeleri veya kamuoyu adına her türlü hukuki adımları atmak için çaba gösterir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet gösterir.

I – KAMU YARARINA YÖNELİK FAALİYETLER :

a) Yenilenebilir enerji kaynaklarında; kanunu mevzuatının ülke yararlarına en uygun şekilde oluşturulması için yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, öneriler geliştirmek .

b) Çevre ve gelecek nesiller için öneminin kavranmasını sağlamak, fosil enerji tüketimini azaltmak, enerji tüketim masraflarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını benimseterek temiz enerjiye yöneltmek, küresel ısınma mücadelesinde doğanın korunmasına katkıda bulunmak bilincini, ilgili kurumlar ile işbirliği kurarak kavranmasını sağlamak.

c) Her hanede, tesiste enerji tasarrufu, enerji maliyetlerinin azalması ile enerji ithalatımızın azalacağını kanıtlamak ve ülke ekonomisine katkıları yönünde ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak.

d) Yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok kullanılabilmesi için teşvik yasalarının çıkarılmasında dernek içerisinde komisyonlar kurmak, ilgili kuruluşlara görüşler bildirmek ve çalıştaylara katılmak.

e) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım ve uygulama bilincinin ülke çapında oluşturulması konunun geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması yönünde projeler oluşturmak ve ilgili mercilere sunmak.

f) Gerek üyeler ve gerekse üye olmayanların haklarının  korunması ve bilgilendirilmesi bağlamında gerekli her türlü yasal girişimlerde bulunmak, bu yönde alınabilecek tedbirler konusunda ön çalışmalar yaparak ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hareket etmek.

g) Yenilenebilir enerji sistemlerinde olması gereken standartların  belirlenmesi için ilgili kamu kurumları ile ortak hareket eder.

h) Dünyadaki sektör ile ilgili çalışmalar ve uygulamaları inceleyip Türkiye’ye adaptasyonunu sağlamak. Dünyadaki benzer sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ve ortak çalışma ve faaliyetleri içerisinde olmak. Ülke çapında enerji, verimlilik, alternatif enerji kullanımı konularında bilinçlendirme ve aktivite çalışmalarında bulunmak.

ı) Yurtiçi ve yurtdışı uzman eğitimciler ve kuruluşlar ile ortak faaliyetler yürüterek sektörün ve uygulayıcıların gelişimini sağlamak.

i)Tüketici haklarını koruyucu önlemlerin alınmasının sağlanması ile ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak.

j) Sektör içerisinde haksız rekabeti önleyici faaliyetler içersinde olmak.

k) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak, gayrı menkuller tasarruf eder, ipotek dahil olmak üzere gayrı menkuller

üzerinde dernek lehine her nevi ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap tesis terkin ve fek edebilir. Bu muameleler Genel Kurulu kararı ile yapmak.

l) Araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve bu amaçla gerek derneğe üye kuruluşlar, gerekse üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş ve güç birliğini desteklemek.

m) Yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları ile ilgili eğitim modülü ve sistemlerini hazırlamak, mesleki eğitimler vermek. Bunun için Meslek Liseleri, Üniversiteler, İlgili resmi daireler, diğer meslek kuruluşları ve üyeler ile birlikte çalışmalar yapmak,

n) Mesleki eğitimler ile teknik ara eleman olarak çalışabileceklerin sayısını artırmak için ilgili kamu kurumları nezdinde çalışmalarda bulunmak

o) Yenilenebilir enerji kaynakları uygulama alanında çalışmak isteyecek kişilerin ve gençlerin desteklenerek istihdam edilebilirliklerinin sağlanması veya hâlihazırda çatı mesleğinde çalışanların istihdamlarının devamının sağlanması için çalışmalar yapmak,

ö) Meslek yeterliliklerinin belirlenmesi ve denetlenmesi konularında çalışmalar yapmak.

p) Üyelerin arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacı ile lokal açmak.

r) Dernek yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için toplantı,eğitim ve seminerler düzenler, sergi ve fuarlara katılır, broşür ve teknik doküman yayınlar ve dağıtır. Basın organlarında düzenlenen ilgili faaliyetlere katılır. Gazetede ve dergilerde, iştigal konularıyla ilgili her türlü reklam propaganda ve tanıtım amaçlarından faydalanabilir. Dernek taşınmaz mal edinebilir ve satabilir. Dergi gazete v.b. basım yayın faaliyetlerinde bulunabilir, bu yayın organlarına reklam alabilir. İktisadi teşekküller kurabilir.

s) Dernek, başta Türkiye’de çeşitli kalkınma çalışmalarına destek veren Kalkınma ajanslarına, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler bünyesindeki kuruluşlar olmak üzere diğer uluslararası kalkınma kurum ve kuruluşlarıyla, doğrudan insani ve acil yardım ve kalkınmayı amaçlayan proje ve programlarla hukuki düzenlemelerin gerektirdiği koşulları yerine getirerek ortak uygulama ve işbirliği yapabilir, bu kuruluşlardan bağış ve teknik yardım alabilir.

ş) Yenilenebilir enerji yatırımları ve idari kurumlar aleyhine sonuç doğurabilecek nitelikte açılmış davalarda yargılamalara ışık tutabilmek amacıyla müdahil olmak,

II- ÜNİVERSİTE, BİLİM KURULUŞLARI VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME KURUMLARI İLE İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLER :

a) Üniversiteler, Yenilenebilir enerji sistemleri üretimleri konusunun bilimsel platformda işlenmesi ve geliştirilmesi yönünde işbirliği ortamı yaratmak,

b) Araştırma ve Geliştirme Kuruluşları ile müştereken, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi konularını geliştirici teknik istatiksel araştırma projeleri oluşturmak.

c) Üniversite, meslek yüksek okulları ve meslek liselerinde ilgili mevzuata göre uygulamalı yenilenebilir enerji kaynakları bölümlerinin açılması konusunda görüş bildirmek. Yenilenebilir enerji üretimi bilincinin artırılmasına, sektörün teknik ara eleman ihtiyacına ilişkin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

d) Milli eğitim bakanlığı, YÖK ile stratejik planlamalar yapılarak öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynakları ile tanışması, bilgi sahibi olması ve araştırma faaliyetleri içerisinde olacak öğrencilere kaynak ve araştırma konularında rehberlik etmek.

III- STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ:

a) Yenilenebilir eneıji kaynaklan enerji üretimi ekipmanları ve uygulamaları konusunda mevcut standartların güncelleşmesi ve ihtiyaca uygun şekilde geliştirilmesi, mevcut olmayanlar için yeni standartlar hazırlanması konularında düzenleme yapan kamu kurumları ile temaslar kurularak önerilerde bulunmak ve düzenleme çalışmalarına derneğe üye tüzel kişilikler adına  katılmak.

b) İlgili merciler tarafından standartları belirlenmiş yenilenebilir enerji kaynakları enerji üretimi ekipmanları konusunda üyelerini ve ilgililerini bilgilendirmek.

c) Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi uygulamalarının belirlenmiş standartlara uygun şekilde yapılması konusunda denetim birimleri ve kurumları ile işbirliği ortamı oluşturmak.

d) Derneğin  amaçları doğrultusunda üye veya talep eden ilgili tüzel kişiliklere  standartlara,  kanun ,yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uyum konusunda destek vermek.

e) Bu standartların geliştirilmesi ve mevcut şeklin sürekli güncel tutulması ile ilgili gelişen bu teknoloji ile ilgili dünyadaki diğer standartlardaki değişiklikleri de izleyerek gerek gördüğü düzenleme ve güncellemelerin yapılmasını sağlamak.

IV- ENTEGRASYON FAALİYETLERİ:

a) Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi konusunun ülke yararları açısından önemi ve kamuoyu bilinci oluşturulması yönünde yurt içi ve dışında doğrudan dolaylı olarak benzer amaca hizmet eden ve müşterek hareket ile sonuca varılmasında fayda mütalaa edilen tüm kurum, kuruluş ve organizasyonlar ile entegrasyon sağlanması yönünde girişimde bulunmak ve işbirliği ortamı yaratmak.

b) Üye bazında entegrasyona geçilmesinde fayda görülen durumlarda üyelerini bilgilendirmek

c) Bugüne kadar bu konu ile ilgili direkt veya endirekt kurulmuş tüm dernek, vakıf, platform gibi oluşumları da içerisine alacak şekilde iletişim içerisinde olmak ve derneğin vizyonu ve gelişimi için katkı sağlayacak yapılanmalarla entegre olmak.

V- EĞİTİM, TANITIM VE YAYIN FAALİYETLERİ:

Dernek amacını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası platformda;

a) Eğitim ve/veya tanıtım amaçlı olarak, toplantı, seminer, sempozyum düzenlemek ve benzer düzenlemelere katılmak

b) Sergi ve fuar organizasyonları düzenlemek veya benzeri düzenlemelere katılmak.

c) Broşür, teknik doküman, dergi v.b. yayımlar hazırlamak ve dağıtımını yapmak

d) Basın ve yayın organlarının taleplerini cevaplamak ve bu aktivitelere katılımda bulunmak.

e) Faaliyet konuları ile ilgili ve/veya faaliyet konuları ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan sair konularda her türlü reklam, tanıtım ve propaganda çalışmaları yapmak ve bu amaca yönelik aktivitelere katılmak

f) Teknik elemanların ve uygulayıcıların eğitimini sağlamak ve bu eğitimi bir sertifikayla sonuçlandırmak için ilgili kamu kurumları ile de ortak çalışmak

g) Eğitim amaçlı olarak toplumun bilinçlendirilmesi yönünde her düzeye uygun küçük el kitapçıkları hazırlanarak ilköğretim, ortaöğretim üniversitelerde ve topluma bu kitapçıkların dağıtılmasını sağlamak.

h) Dernek olarak aktif bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesine öncülük etmek (Sanayi odaları, Ticaret odaları, sektör dernekleri vs.)

VI – ÜYELERE YÖNELİK FAALİYETLER:

a) Tüzük uyarınca üye kayıtları yapmak

b) Sektörün dernek çatısı altında bütünleşmesini sağlamak üzere üyeliği özendirici ve yaygınlaştırıcı düzenlemeler yapmak

c) Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın temini yönünde, kültürel, sosyal ve sportif aktiviteler ve etkinlikler düzenlemek

d) Üyelerini üretim, satış ve uygulama konularında teknik bilgiler, çağdaş bilgiler, istatistiksel veriler, ekonomik göstergeler v.b. bilgiler ile donatım yapmak üzere çalışmalar yapmak ve bu çalışmalardan üyelerini ve ilgilileri bilgilendirmek.

e) Gerekli izinlerin alınması şartıyla ; üyelerin kültürel, sosyal ve sportif amaçlı olarak bir arada bulunmalarını ve derneğin çalışmalarını bir kompleks yapılaşma içinde daha verimli ve düzenli bir biçim de sürdürebilmesini teminen uygun bir mahalde dernek binasını ve müştemilatının edinilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve sonuçlandırmak

f) Üyelik şartlarını yerine getirmeyen veya tüzük kuralları dışında çıkanlar için üyelik iptal işlemlerini tüzük gereğince neticelendirmek.

g) Dernek yerini ve görüntüsünü yenilenebilir enerji kaynakları görüntüsüne kavuşturmak üzere, ileriye yönelik dernek için hazine ve belediyelerden uzun vadede kiralanacak veya tahsis edilecek bir ortak mahalde yönetim/eğitim/sosyal faaliyetlerin de yürütülebileceği ekolojik bir yapıt yapılması ve bunun basın lansmanı ile derneğin ön plana çıkarılması ve üyelerin de derneği daha da sahiplenmesini sağlamak.

VII- DİĞER FAALİYETLER:

a) Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak, mevcut taşınır ve taşınmaz malları satabilmek, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek, tesis edilmiş olanları fek etmek, kullanım hakkını almak ya da işletmek, kiralamak, sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek,

b) Yurtiçi ve yurtdışından şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek, kamuya yararlı statüsünü haiz olanlar da dahil tüm vakıf, dernek ve kooperatiflere ayni ve nakdi bağışta bulunmak,

c) Lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek, burs vermek, kredi almak, borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak,

d) Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

e) Genel Kurulun kararı ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi koşulları ile yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube açmak.

f) Amaç ve hizmet konularına yönelik her türlü araştırma, inceleme, etüt vb çalışmalar yapmak; bilimsel, sosyal, kültürel, entellektüel, popüler, teknik, sportif olaylar, gösteriler, toplantılar, geziler, vb düzenlemek. Bu faaliyetleri için üçüncü şahıslarla bedelli, bedelsiz sponsorluk sözleşmeleri imzalamak.

g) Dernek amaçlarını ve çalışma konularını gerçekleştirmek için, Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel ve sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayiciler, işadamları, dernekler, vakıflar, şirketler ve sektörel kuruluşlar ile bir araya gelip dernek, birlik, vakıf, federasyon vb. kuruluşlar kurabilir, kurulmuş olanlara üye olabilir.

h) Dernek amaçlarını ve çalışma koşullarını gerçekleştirmek ve uluslararası beraberlik ve işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde; uluslararası faaliyette bulunabilir, yasal koşulları yerine getirmek kaydıyla, benzer amaçla yurtdışında kurulmuş, vakıf, birlik, federasyon ve benzeri kuruluşlara üye olabilir, yabancı kuruluşlar tarafından yurtiçinde yasal koşulları yerine getirilerek kurulan kuruluşlara üye olabilir.

ı) Dernek, ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerini (araştırma, eğitim, uygulama, vb.) kitap, dergi, gazete, broşür, ansiklopedi, bülten, makale vb. şeklinde olduğu gibi kartpostal, poster, CD (VDC, DVD), videokaset, ve takvim şeklinde de yayınlar.

i) Dernek, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yardım kampanyası, yemek organizasyonu ve benzeri faaliyetler düzenler.

j) Demek, amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında fuar, şenlik, sergi, kermes vb. faaliyet düzenler, bu amaçla düzenlenmiş faaliyetlere katılır veya üyelerinin katılmasını sağlar.

k) Dernek, amaçlarını doğrultusunda gelir getirici ticari faaliyetlerde bulunur, ticari işletmelere iştirak eder, kurar ve işletir.

l) Dernek amaçları doğrultusunda sektörün gelişimine yönelik Araştırma Geliştirme Birimi (ARGE) kurmak. Kurulan ARGE biriminin derneğe gelir getirici ticari faaliyetler yönünde de faaliyette bulunmak.

m) Dernek amaçları doğrultusunda; Avrupa Birliği’nin sağladığı/sağlayacağı hibe ve fonlara veya diğer yurtiçi/yurtdışı bakanlıkların,kalkınma ajanslarının,vakıfların ,veya diğer hibe ,teşvik programı açıklayan tüm kurum kurum ve kuruluşların hibe ve teşvik programlarına başvuruda bulunmak, yararlanmak, bu fonları amacına uygun olarak kullanmak

n) Dernek, amaçları doğrultusunda taşınır taşınmaz mallar edinir, bina, arsa alır-satar, kiralar ya da inşa eder, benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis eder, işletme devralır, Dernek yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına karar verir.

o) Dernek amaçları doğrultusunda sosyal tesisler, kitaplık/kütüphane, misafirhane, öğrenci yurdu, kamp ve benzeri tesisler kurar.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

   Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

         Şube Açma

Madde 4– Dernek yurtiçinde ve yurtdışında şube açabilir. Şube; dernek üye sayısı toplamda 50 (elli) gerçek kişiyi ve/veya tüzel kişiyi geçtikten sonra yönetim kurulunun salt çoğunluğuyla kurulabilir.

Şube Organları

       Madde 5- Şubenin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Şube Genel Kurulu

2- Şube Yönetim Kurulu

3- Şube Denetim Kurulu
Şube Genel Kurulu

       Madde 6- Şube Genel Kurulu üç yılda bir Çevreci enerji Derneği Genel Kurulundan en az 2 ay önce olağan toplanır. Gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun kararı ile düzenleyeceği gündem doğrultusunda toplanır. Dernek Ana Tüzüğünün 5 A) maddesinde yer alan toplantı yöntem ve ilkeleri, Şube ve Çalışma alanı kapsamında kalmak üzere, Şube Genel Kurullarında uygulanır.

Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneği toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek Yönetim Kuruluna gönderilir.
Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

       Madde 7- Şube Genel Kurulunun başlıca görevleri;

1.      Şube organlarının seçilmesi

2.      Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası

3.      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

4.      Şubenin feshine ve şube mallarının Çevreci Enerji Derneği Genel Merkezine devrine karar verilmesi

5.      Çevreci Enerji Derneği Genel Kurulunda şubeyi temsil edecek delegelerin seçilmesi

6.      Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda gerekli kararların alınması

7.      Çevreci Enerji Derneği Genel Kuruluna görüş ve öneriler götürülmesi

8.      Şube yönetmeliğinde tanımlanan yetki ve görevlerin hayata geçirilmesi
       Şube Yönetim Kurulu

      Madde 8- Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından 3 (üç) yıl için gizli oyla seçilmiş 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer.

Şube Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı 3 (üç) tür. Yönetim Kurulunda oylama açık yapılır.
Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

     Madde 9-Şube Yönetim Kurulunun başlıca görevleri;

a) Şubenin tüzel kişiliğinin Başkan veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile temsil edilmesi, tüm şube çalışmalarının yürütülmesi,

b) Şubenin yıllık çalışma programı gelir – gider tabloları, bütçe yönetmeliğinin hazırlanması, Şube Genel Kuruluna sunulması,

c) Dernek tüzüğünün ve yönetmeliğin yüklediği işlerin Şube çalışma alanı ve kapsamı dahilinde yasalar çerçevesinde yerine getirilmesi, uygulanması,

d) Dernek Genel Kurulu ve Şube Genel Kurulunun kararlarının uygulanması, Şube denetçilerinin istek ve önerilerinin Şube Genel Kuruluna götürülmesi,

e) Şube personelinin atanması, çalışmalarının denetlenmesi, görevden alınması,

f) Şubeye ait kayıt ve defterlerin tutulması ve bunların korunması,

g) Şubeye yapılan üye başvurularının kabul edilmesi, red edilmesi, üyelikle ilgili tüm işlemlerin yerine getirilmesi,

h) Şube üyeleri arasındaki dayanışma ve koordinasyonun sağlanması, şube lokalinin idaresinin sağlanması, üyelerin Genel Merkezle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve üyelerin dilek ve şikâyetlerinin Şube Genel Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesi,
Şube Denetim Kurulu

        Madde 10- Şube Denetçileri Şube Genel Kurulunda 3 (üç) yıl için seçilmiş 3(üç) asıl

ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

Şube denetçileri en az 6 (altı) ayda bir şube hesap ve işlemlerini, defterlerini inceleyerek, raporla şube yönetim kuruluna istek ve önerilerini bildirirler; bütçe, gelir-gider çizelgesi hakkındaki görüş ve incelemelerini bir raporla Şube Genel Kuruluna ve Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kuruluna sunarlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 11- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 12-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

Madde 13-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 14-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 15- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.           Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 16-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

Madde 17-Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 18-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 19-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 250 TL, aylık olarak ta 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 20-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 21-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 22-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 23Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 24-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Derneğin İç Denetimi

Madde 25-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri  

Madde 26-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 27-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 28-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ÇEVRECİ ENERJİ DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 29-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 29 (Yirmidokuz) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.