Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan “elektrik depolama” ibaresinden sonra gelmek üzere “ünitesini veya” ibaresi eklenmiş, (iiiiii) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

iiiiii) Elektrik depolama tesisi: Elektrik enerjisini başka bir enerji türüne çevirerek depolayabilen ve depolanan enerjiyi kullanılmak üzere tekrar elektrik enerjisine çevirerek sisteme verebilen tesisi,”

jjjjjj) Depolamalı elektrik üretim tesisi: Kanunun 7 nci maddesinin onuncu ve on birinci fıkraları kapsamında kurulan üretim tesisini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “üretim veya elektrik depolama” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ünitesinin veya” ibareleri eklenmiştir.

“a) Bakanlık tarafından kabulü yapılmış bir üretim veya elektrik depolama ünitesine veya tesisine ilişkin kayıt işlemlerinin tamamlanmamış olması halinde, söz konusu üretim veya elektrik depolama ünitesinin veya tesisinin iletim veya dağıtım sistemine verdiği elektrik enerjisi uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz. İletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarına ilişkin olarak Piyasa İşletmecisi tarafından herhangi bir tahakkuk ve ödeme yapılmaz. Bu üretim veya elektrik depolama ünitesinin veya tesisinin iletim veya dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisi miktarı, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Elektrik depolama” ibaresinden sonra gelmek üzere “ünitesi veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “elektrik depolama” ibaresinden sonra gelmek üzere “ünitesi veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “üretim tesislerine ait lisanslar ile” ibaresinden ve (ç) bendinde yer alan “Üretim tesisleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “depolamalı elektrik üretim tesisleri bünyesindeki elektrik depolama ünitesi,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “elektrik depolama” ibaresinden sonra gelmek üzere “ünitesi veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “elektrik depolama” ibarelerinden sonra gelmek üzere “üniteleri veya” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe 81 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Depolamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin uygulamalar

MADDE 81/A- (1) 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında, depolamalı elektrik üretim tesislerinin sisteme veriş miktarları, uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Kurul, bu madde kapsamında enerji dengesizlik ve kesinleşmiş günlük üretim/tüketim programından sapma tutarının hesaplanmasında kaynak bazlı ve depolamalı elektrik üretim tesisleri için farklı metodolojiler veya katsayılar uygulayabilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 132/G maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “elektrik depolama” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ünitelerinin veya” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

19 Kasım 2022 Haberler , , , , ,