Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA DEPOLAMA FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/5/2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Elektrik depolama tesisi: Elektrik enerjisini başka bir enerji türüne çevirerek depolayabilen ve depolanan enerjiyi kullanılmak üzere tekrar elektrik enerjisine çevirerek sisteme verebilen tesisi,”

“l) Depolamalı elektrik üretim tesisi: Kanunun 7 nci maddesinin onuncu ve on birinci fıkraları kapsamında kurulan üretim tesisini”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “bütünleşik elektrik depolama ünitesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesi” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ç) Şebeke işletmecileri tarafından kurulan elektrik depolama tesisi,”

“(3) 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği çerçevesinde çağrı mektubu alan ve ihtiyaç fazlası enerji için aylık mahsuplaşma yapılan lisanssız elektrik üretim tesislerinde elektrik depolama tesisi kurulabilir. Ancak, bu kapsamda kurulacak elektrik depolama tesislerinin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan şartları sağlaması zorunludur.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisanslı bir üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi kurabilir.”

“(3) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine şebekeden çekilip tekrar şebekeye verilen enerji, ilgili üretim tesisinin ürettiği enerji için verilen herhangi bir teşvik veya alım garantisi kapsamına girmez.

(4) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesindeki kayıp enerji, ilgili üretim tesisinin ürettiği enerji için verilen herhangi bir teşvik veya alım garantisi kapsamına girmez. Bu kapsamdaki kayıp enerji için herhangi bir bedel ödenmez.

(5) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi, ayrı bir uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimi olarak kaydedilir.”

“(7) Depolamalı elektrik üretim tesisleri ile bütünleşik elektrik depolama ünitesinin yer aldığı üretim tesislerinin uzlaştırma dönemi bazında sisteme vereceği enerji miktarı, üretim tesisinin lisansına dercedilen elektriksel kurulu gücü ile yapabileceği üretim miktarını geçemez.”

“(8) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesi ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bağlantısı EK-1’de verilen bağlantı şekline göre yapılır.

(9) Depolamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin, iletim veya dağıtım sistemine elektrik depolama ünitesi üzerinden verilmesi zorunludur. Depolamalı elektrik üretim tesislerinin sekizinci fıkrada tanımlanan bağlantı şekline göre tesis edilmesi halinde sisteme verilen enerji, elektrik depolama ünitesi üzerinden sisteme verilmiş olarak kabul edilir. Bağlantı konfigürasyonlarına, ölçüm ve işletmede olma durumunun izlenmesine ilişkin bu fıkra hükmünün uygulanmasını sağlayacak şekilde ilgili şebeke işletmecisi tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması zorunludur.

(10) Bu madde kapsamında kurulan elektrik depolama ünitelerinden; ilgili mevzuat uyarınca gerekli şartları sağlayanlar yan hizmetlere, dengeleme birimi niteliğini haiz olanlar dengeleme güç piyasasına katılabilir.

(11) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi için özel düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla, bu madde kapsamındaki hükümler uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin başlığı “Şebeke işletmecileri tarafından kurulan elektrik depolama tesisleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-1 eklenmiştir.

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız

19 Kasım 2022 Haberler , , , ,