ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan “üretim tesisi sahası için” ibaresinden sonra gelmek üzere “30 uncu maddenin sekizinci fıkrası ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 Listesine tabi projeler ile ‘ÇED Gereklidir’ kararı verilen projeler” ibaresi “29/7/2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belgenin alınması” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 Listesine tabi projeler ile ‘ÇED Gereklidir’ kararı verilen projeler için” ibaresi “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Lisanssız üretim tesislerinde 17 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında gerçekleştirilen güç artışı işlemleri hariç olmak üzere tek bir kabul yapılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Lisanssız üretim tesislerinde 17 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında gerçekleştirilen güç artışı işlemleri hariç olmak üzere tek bir kabul yapılabilir.”

“(8) Lisanslı üretim tesisleri ile aynı tesis sahasında yer alacak ve aynı ölçüm noktasından bağlanacak şekilde lisanssız elektrik üretim tesisi kurulması halinde; ilgili üretim tesislerine ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının veriş yönlü sıfır olması zorunludur. Bu fıkra hükmü kapsamında yer alan üretim tesislerinden şebekeye herhangi bir enerji akışı olması halinde bahse konu enerji, ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir uzlaştırmaya ve mahsuplaşmaya konu edilmez ve sisteme verilen enerji YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik mahsuplaşma işlemleri, 1/7/2023 tarihinden itibaren uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki işletmede olan üretim tesisleri tarafından şebekeye enerji verilmesi halinde şebekeye verilen enerji, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilir ve bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu kapsamda sisteme verilen enerji, YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır ve YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji miktarı için oluşacak sistem kullanım bedeli, ilgili şebeke işletmecileri tarafından EPİAŞ’a bildirilir. Görevli tedarik şirketi aracılığıyla ilgili şebeke işletmecisine ödenen ve YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak dikkate alınan enerji için lisanssız üretim tesisi sahibi kişilere herhangi bir fatura tebliğ edilmez.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kurulu güç düşürme işlemleri

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Üretim tesisinin henüz kabulü yapılmayan ve mahsuplaşma işlemleri 26 ncı madde kapsamında yürütülecek kişilerce bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde başvuruda bulunulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda ve bağlantı anlaşmasında yer alan kurulu güçten yüzde onun üzerinde eksiltme yapılabilir.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak

2 Mart 2023 Haberler , , , , , , ,