‘Geleceğimiz güneş rüzgar ve jeotermalde’

‘Geleceğimiz güneş rüzgar ve jeotermalde’

Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı, korona virüs nede-niyle tüm dünya-da gözlerin yerel kaynaklara çevrildiğini söyledi.‘Geleceğimiz güneş rüzgar ve jeotermalde’

Korona virüs nedeniyle ülkeler ara-sındaki alım satımların sekte-ye uğradığı şu günlerde yerli ve milli kaynaklarla yenile-nebilir enerji kullanımının öneminin giderek arttığını belirten Şallı, insan ihtiyaç-larının adeta hiç tükenme-diği günümüz dünyasında enerji ihtiyacının da geçerli-liğini koruduğunu belirterek yenilenebilir enerji kullanı-mının artmasının, enerji kay-nak ve güvenliğini de artıra-cağını söyledi. Güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynak-larının hem sınırsız hem çev-reci hem de yerel zenginliği-miz olduğuna dikkat çeken Şallı, yenilenebilir enerji kay-nak kullanımının artırılma-sıyla birlikte enerjideki dışa bağımlılığımızın da önüne geçileceğini dile getirdi.

DAHA ÇOK YATIRIM ŞART

Ülke olarak avantajlı bir jeostratejik konumda oldu-ğumuzu da hatırlatan Şallı, “Yenilenebilir enerji kay-naklarının her türlüsüne sahibiz. Buna rağmen itha-latımız oldukça yüksek. Her yıl elektrik üretmek için ortalama 35-40 milyar dolar hammadde ithal ediyoruz. Bunların başında da doğal-gaz ve kömür geliyor. Yaşa-dığımız bu süreçte daha fazla yerli ve milli üretimle-re yatırım yapmamız gereki-yor” dedi. Çevre ve insan sağ-lığını tehdit eden uygulamaların denetlenerek tespit edilmesi gerektiğini de söyleyen Şallı, “İyi ile kötü ayırt edilmeli. Sadece enerjide değil artık sağlık, tarım gibi konularda da üre-timlerimizin yerli olması gerekiyor. Savunma sanayi-miz bu anlamda bize örnek olu-yor. Enerjinin çeşitlendirilmiş olması toplu-mun kalite-li ve kesinti-siz elektriğe ulaşmasını da sağlıyor” diye konuştu.

“İnsanın doğaya tabi olduğunu unuttuk”
TOLGA Şallı, “20. yüzyılda hızla artan sanayileşme, üretim ve tüketimin sınırsızlaşması dünyayı farklılaştırdı. Denetimsiz ve sürdürülebilir olmayan sanayileşme, elektrik ihtiyacı, fosil yakıt kullanımının artması gibi nedenlerden dolayı dünyamızı yaşanmaz hale getirdik. Şimdi ise kıt kaynakların verimli ve etkin kullanılmamasının sorunlarını yaşıyoruz. İklim krizi buna en iyi örnek, insanın doğaya tabi olduğunu unuttuk. Her türlü canlıdan üstün olduğumuzu düşündük. Halbuki biz bu ekosistemin sadece bir parçasıyız. Doğanın uyanmasından ziyade artık insanlığın uyanması önemli. Salgından sonra nasıl bir dünya olacağına dair birçok tahmin yürütülmekte. Elbette farklı bir dünya olacak ancak unuttuğumuz kavramları hatırlamazsak, değişen hiç bir şey olmayacak” diye konuştu.

Bireysel kullanıcıya daha fazla kolaylık sağlanmalı
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini de kaydeden Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı, “Yenilenebilir enerji sektörü yüksek maliyet gerektirir. Fakat bireysel kullanıcılar için daha fazla kolaylık sağlanmalı. Mesela imar barışından yararlanarak kayıt altına alınan bir çatıya maalesef güneş enerjisi paneli koyamıyorsunuz. Bu tarz eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Vatandaşımızın yenilenebilir enerjiye ilgisi var ama öncelikle maliyet unsurlarının aşağıya çekilmesi gerekir” dedi.

Kaynak

21 Nisan 2020 Basında ÇED , , , , ,