LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(19) TEİAŞ her bir trafo merkezine ait bağlantı kapasitelerine ilişkin bilgileri Kurul tarafından belirlenecek formata uygun olarak her ayın ilk on beş günü içerisinde kendi internet sayfasında duyurmakla yükümlüdür.

(20) Dağıtım şirketleri ile OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ilgili dağıtım bölgesinde, lisanslı üretim kapsamında olanlar dahil olmak üzere, bu Yönetmelik çerçevesinde verilen bağlantı görüşlerine ve üretim tesisi başvurularına ilişkin bilgileri Kurul tarafından belirlenecek formata uygun olarak on dokuzuncu fıkra kapsamında TEİAŞ tarafından yapılan duyuruyu müteakip, her ayın yirmi beşinci gününe kadar kendi internet sayfalarında duyurmakla yükümlüdür.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul kararıyla belirlenen bilgi ve belgeler ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilk doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilk yüz elli günü içerisinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Elektronik başvuru ve kapasitelerin ilanı öncesinde yapılacak işlemler

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on dokuzuncu ve yirminci fıkraları kapsamında duyurulacak kapasitelerin tespiti ve ilanı ile 10 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca elektronik başvuru altyapısının hazırlanması amacıyla gerekli işlemlerin yürütülmesini teminen1/8/2023 tarihinden 30/9/2023 tarihine kadar ilgili şebeke işletmecilerince yeni lisanssız üretim başvurusu alınmaz. Bu süre içerisinde yapılacak komisyon toplantılarında, 31/7/ 2023’e kadar yapılan başvuruların bu Yönetmelik kapsamındaki işlemleri yürütülür.

(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on dokuzuncu ve yirminci fıkraları kapsamında yapılacak duyuruların ilki, 2023 yılının Ekim ayında ve söz konusu fıkralarda belirtilen usule uygun olarak yapılır.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kaynak

31 Temmuz 2023 Haberler , , ,