RÜZGÂR GÜCÜ İZLEME VE TAHMİN MERKEZİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ

RÜZGÂR GÜCÜ İZLEME VE TAHMİN MERKEZİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

RÜZGÂR GÜCÜ İZLEME VE TAHMİN MERKEZİNE BAĞLANTI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, rüzgâr enerjisi santrallerinin Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine bağlanmalarına ve bağlantı şartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, rüzgâr enerjisi santrallerinin Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine bağlantısının gerçekleştirilmesi, bağlantı için yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri, santrallerde üretilecek elektriksel güç tahminlerinin yapılması ve santrallerin elektriksel üretimlerinin izlenmesine yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Elektronik posta: RİTM-İA’da belirtilen elektronik posta adresini,

c) GKÇ: RES ile ilişkilendirilen ve elektriksel parametreleri ölçen güç kalite çözümleyici cihazını,

ç) RES: Ana kaynağı rüzgâr enerjisi olan enerji üretim santralini,

d) RİTM: Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezini,

e) RİTM bağlantı belgesi: TEİAŞ tarafından düzenlenen ve kabul başvurusu yapılan rüzgâr türbini/türbinleri için RİTM’e bağlantı işlemlerinin tamamlandığını gösteren belgeyi,

f) RİTM-İA: www.ritm.teias.gov.tr adresini,

g) Santral bilgi formu: RİTM-İA’da yer alan formatta ve elektronik ortamda düzenlenen formu,

ğ) SCADA: Yönetsel kontrol ve veri edinimi sistemini,

h) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

ı) Yardımcı kaynak: Ana kaynak dışındaki diğer elektrik üretim ünitelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

RİTM Bağlantısına Esas Genel Hükümler

RİTM bağlantısının yapılması

MADDE 5- (1) Elektriksel kurulu gücü 10 MWe ve üzerinde olan lisanslı/lisanssız RES’ler için RİTM bağlantı belgesinin temin edilmesi zorunludur.

(2) Üretim lisansında elektriksel kurulu gücü 10 MWe’nin altında olan RES için, santral sahibi tarafından talep edilmesi halinde bu Yönetmelik hükümleri kapsamında RİTM bağlantı belgesi düzenlenir.

Bağlantı başvurusunun yapılması

MADDE 6- (1) RES’ler için 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği esaslarına göre Bakanlığa yapılacak kabul başvurusu doğrultusunda, kabule esas olan rüzgâr türbini/türbinleri ve/veya yardımcı kaynak üniteleri için RİTM bağlantı belgesi düzenlenir.

(2) RİTM bağlantı belgesinin düzenlenebilmesi için RES sahibi tarafından öncelikle RİTM-İA’da belirtilen teknik özeliklere göre SCADA ve GKÇ alt yapısı aktif hale getirilir. Bakanlığa yapılan kabul başvurusunu müteakip, RES için düzenlenecek santral bilgi formu elektronik posta adresine gönderilir.

(3) Santral bilgi formunda eksik ve/veya hata bulunmaması ve santrale ait SCADA ile GKÇ verilerinin RİTM’e sorunsuz bir şekilde ulaştığının anlaşılması durumunda, rüzgar türbini/türbinleri ve/veya yardımcı kaynak üretim üniteleri için RİTM-İA’da yayımlanan RİTM bağlantı belgesi, TEİAŞ tarafından düzenlenerek ilgili RES sahibine gönderilir.

Kapasite artırımı gerçekleştirecek RES’ler

MADDE 7- (1) RİTM’e bağlandıktan sonra santral kabul işlemi gerekmeksizin güç artışı gerçekleştirecek RES’ler için bu konudaki lisans tadili işlemleri tamamlandıktan sonra santral bilgi formu elektronik posta adresine gönderilir.

RİTM’e bağlanacak santrallerin kuracağı alt yapı

MADDE 8- (1) RİTM’e bağlanacak RES sahibi, bağlantı başvurusu öncesinde 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğine uygun GKÇ sistemini santraline tesis eder.

(2) TEİAŞ tarafından SCADA ve GKÇ teknik özellikleri RİTM-İA’da yayımlanır.

(3) RİTM’e bağlanacak RES sahibi; bağlantı başvurusu öncesinde SCADA sistemini RİTM-İA’da yayımlanan teknik özelliklere uygun hale getirir.

(4) TEİAŞ tarafından kurulması istenilen alt yapının teknik özelliklerinde TEİAŞ’ın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılan değişiklikler ve güncellemeler RİTM-İA’da yayımlanır. Santral için gerekli alt yapının kurulması veya yenilenmesiyle ilgili bütün harcamalar RES sahibi tarafından karşılanır.

Tahmin hizmeti için uygulanacak usul ve esaslar

MADDE 9- (1) RİTM bağlantısı gerçekleştirilmiş RES’ler için istenildiği zaman tahmin hizmeti talep edilebilir. Tahmin hizmeti, santral bilgi formunun elektronik posta adresine gönderilmesi ile talep edilir.

(2) Tahmin hizmeti talebinde bulunulan RES’ler için RİTM’de güvenilir ve yeterli sürede SCADA ve/veya GKÇ verisinin depolanmasını müteakip TEİAŞ tarafından tahmin hizmet bedelinin ödenmesi için ilgili santral sahibi bilgilendirilir.

(3) Tahmin hizmet bedelinin RİTM-İA’da yer alan banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir belgenin elektronik posta adresine gönderilmesi durumunda, tahmin verileri günlük olarak gönderilir.

(4) Tahmin hizmeti bedeli cari yıl bazında uygulanır. Yıllık hizmet bedeli, her yıl ekim ayı içerisinde RİTM-İA’da yayımlanır.

(5) Tahmin hizmetinin bir sonraki yıl için devamının talep edilmesi halinde, belirlenen tahmin hizmet bedelinin ilgili yılın 1 Şubat tarihine kadar yatırıldığını gösterir belgenin elektronik posta adresine gönderilmesi gerekir. Aksi halde tahmin hizmeti sonlandırılır.

(6) RES sahibi istediği zaman tahmin hizmetine erişimini sonlandırmayı talep edebilir. Bu durumda kendisinden alınan tahmin hizmet bedeli hiçbir koşulda geri ödenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Veri paylaşımı ve gizlilik

MADDE 10- (1) TEİAŞ tarafından RES’lerden alınan SCADA ve GKÇ verileri ile üretilen tahmin verilerinin gizliliği ve güvenliği sağlanır. Bu veriler ilgili santral sahibinin onayı alınmadan, TEİAŞ tarafından uygun bulanan kamu kurum ve kuruluşları dışında üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları TEİAŞ ile yapılacak RİTM-İA’da örneği yayımlanan protokol ile RİTM izleme ve tahmin verilerine erişim sağlayabilirler. Erişim ile ilgili hususlar protokol ile belirlenir.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, paylaşılan verileri sadece kendi görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında kullanır ve paylaşılan verilerin gizliliği ile güvenliğinden sorumludur.

RİTM bağlantı belgesi düzenlenen santralin yükümlülükleri

MADDE 11- (1) RİTM bağlantı belgesi düzenlenen santral aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) SCADA ve GKÇ verilerini, RİTM-İA’da belirtilen formata uygun ve gerçekleşen güç üretim verileriyle tutarlı olacak şekilde kesintisiz olarak RİTM’e aktarmak ve bu amaçla kurulmuş olan altyapıyı çalışır vaziyette tutmak.

b) SCADA ile GKÇ verilerinin aktarımına yönelik IP adresi, kullanıcı adı, şifre ve diğer altyapı değişikliklerini üç iş günü içerisinde elektronik posta adresine bildirmek.

c) Bu Yönetmelik kapsamında santrallerde kurulan altyapıda SCADA ve GKÇ verilerinin aktarımına yönelik olarak tespit edilen ve ilgili santrale bildirilen arıza/kesinti ve benzeri durumlar için bildirimi müteakip üç iş günü içerisinde gerekli müdahaleleri yaparak elektronik posta adresine bildirmek.

ç) RİTM bağlantı belgesi talebi kapsamında sunulan santral bilgi formundaki bilgilerde gerçekleşen değişiklikleri üç iş günü içerisinde elektronik posta adresine bildirmek.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde alınacak tedbirler

MADDE 12- (1) 11 inci maddede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda santral sahibine söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmesi yönünde TEİAŞ tarafından yazılı ihtarda bulunulur. Bu yükümlülüğün ihtarname tarihinden itibaren yedi takvim günü içerisinde yerine getirilmemesi durumunda, Bakanlık bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13- (1) 25/2/2015 tarihli ve 29278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Kaynak

13 Şubat 2024 Haberler , , , , ,