Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesi İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesi İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun” ibaresinden sonra gelmek üzere “7 nci ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ee) Depolamalı elektrik üretim tesisi: Kanunun 7 nci maddesinin onuncu ve on birinci fıkraları kapsamında kurulan üretim tesisini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olup 18/11/2013 tarihli ve 2013/5625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş tarihe kadar kısmen veya tamamen işletmeye girmiş veya girecek olan üretim tesisleri ile Kanunun 7 nci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında kurulan üretim tesislerine ilişkin üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisansına dercedilen ilk kurulu gücün;

a) Tamamının işletmeye giriş tarihinden,

b) Tamamı işletmeye girmeden YEKDEM’e katılması halinde, YEKDEM’e ilk katıldığı tarihten itibaren on yıl süreyle YEKDEM’den yararlanabilir. 17/9/2020 tarihli ve 2949 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar kısmen veya tamamen işletmeye girecek olan üretim tesisleri 31/12/2030 tarihine kadar YEKDEM’den faydalanabilir. Kanunun 7 nci maddesinin on birinci fıkrası kapsamında yapılan kapasite artışları hariç olmak üzere, 28/2/2019 tarihi itibarıyla kurulu güç artış talepleri Kurum tarafından uygun bulunan ve bu kapsamda lisans tadilleri gerçekleştirilen tüzel kişiler, söz konusu kurulu güç artışı için YEKDEM’den yararlanamaz. Ancak Kanunun 7 nci maddesinin on birinci fıkrası kapsamındaki kapasite artışları, söz konusu üretim tesisinin kalan YEKDEM süresi boyunca YEKDEM’den yararlanır.”

“(7) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile YEKDEM kapsamındaki üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin uzlaştırmaya esas veriş miktarına ilişkin olarak;

a) Üretim tesisinde üretilerek depolandıktan sonra şebekeye verilen enerjinin YEKDEM kapsamında olduğu,

b) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesinde kurulan elektrik depolama ünitesi ile YEKDEM kapsamındaki üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesine herhangi bir uzlaştırma döneminde enerji çekilmesi halinde, söz konusu enerjinin öncelikle şebekeden çekildiği ve şebekeden çekilen miktar kadar enerjinin YEKDEM’e tabi olmaksızın elektrik depolama ünitesinden verildiği,

c) (b) bendi kapsamında şebekeden çekilen miktarın üzerinde elektrik depolama ünitesinden şebekeye verilen enerjinin YEKDEM kapsamında olduğu,

kabul edilir.

(8) Depolamalı elektrik üretim tesisi ile YEKDEM kapsamındaki üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesinin bulunduğu üretim tesislerinde; şebekeye üretim tesisinin elektriksel kurulu gücü ile üretebileceği enerjiden fazla enerji verilmesi halinde, söz konusu enerji öncelikle ilgili üretim tesisinin uzlaştırmaya esas veriş miktarından düşülür.

(9) 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamındaki depolamalı elektrik üretim tesislerinden sisteme verilen enerji uzlaştırma hesaplamalarında dikkate alınmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “UEVMi,b,t,u” tanımındaki “u uzlaştırma dönemine ait” ibaresinden sonra gelmek üzere “YEKDEM kapsamındaki” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “UEVMi,b,t,u” ve dördüncü fıkrasında yer alan “UEVMc,b,t,u” tanımlarındaki “u uzlaştırma dönemine ait” ibaresinden sonra gelmek üzere “YEKDEM kapsamındaki” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “UEVMi,b,t,u” tanımındaki “u uzlaştırma dönemine ait” ibaresinden sonra gelmek üzere “YEKDEM kapsamındaki” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

19 Kasım 2022 Haberler , , , ,